Accessibility links

Ќырѓыздар ќоѓамдыќ телеарна ашуѓа кірісті


БІШКЕК. Кеше Ќырѓызстан парламенті мемлекет меншігіндегі МРТК телеарнасынан ќоѓамдыќ теледидар ќ±ру туралы зањ жобасын маќ±лдады. Жања зањѓа сєйкес, ендігі жерде МРТК – м‰шелерініњ ‰штен бірін президент таѓайындайтын, таѓы бір бµлігін парламент жєне ‰шінші бµлігін ќоѓамдыќ ±йымдар сайлайтын Баќылаушы кењестіњ ќадаѓалауына µтеді.
XS
SM
MD
LG